Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο(θεσμικές γραμμές,δηλώσεις) και διαφοροποιείται ανάλογα με την επικείμενη χρήση του.Για την σύνταξη του απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις των επιστημών της γεωδαισίας,χαρτογραφίας καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε σήμερα προσφορά από το τεχνικό γραφείο Στυλιανός Πουλόπουλος

logo

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικό διάγραμμα για άδεια δόμησης

(σύμφωνα με ΥΠΕΚΑ)

1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων. Σε περίπτωση που το οικόπεδο/γεωτεμάχιο προέρχεται από πράξη εφαρμογής/αναδασμό και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ΄87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

2.Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.

3.Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων, της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων, αναφορά περί αρτιότητας τους(οικόπεδα) και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών.

4.Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του (εφόσον βρίσκεται σε περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).

5.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) όπου απαιτείται.

6.Ονομασία, χαρακτηρισμός , πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού(γεωτεμάχια).

7.Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.

8.Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.

9.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000(γεωτεμάχια).

10.Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή(γεωτεμάχια).

11.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
– την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)
– τη θέση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου (εντός-εκτός σχεδίου / οικισμού)
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)
– το αν εντός του οικοπέδου/γεωτεμάχιο και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923
– το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα
– το αν εντός του οικοπέδου/γεωτεμάχιο και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα.

12.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.

13.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
– το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
– το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
– στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές, υψομετρική μελέτη οδού)
– στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
– τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
– τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
– ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

14.Υπόμνημα συμβολισμού.

15.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).

16.Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών.

17.Προβλεπόμενη βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου(οικόπεδα).

 

 

Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβολαιογραφική πράξη

(πώληση,δωρεά, γονική παροχή,σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών,κατάτμηση, συνένωση,διανομή, παραχώρηση σε κοινή χρήση,αποδοχή κληρονομιάς,διόρθωση τίτλου….)

1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου , πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου/γεωτεμαχίου και κτισμάτων.

2.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.

3.Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού.

4.Εφόσον υφίστανται ή δημιουργούνται κάθετες/οριζόντιες ιδιοκτησίες απεικόνιση των ορίων αποκλειστικής χρήσης και πίνακας καθέτων/οριζοντίων ιδιοκτησιών.

5.Απεικόνιση των ορίων των νέων ακινήτων που προκύπτουν απο κατάτμηση/συνένωση.

6.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του γεωτεμαχίου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του γεωτεμαχίου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.Σε περίπτωση εντός σχεδίου/οικισμού ή εντός ζώνης των 500μ. ή εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου(ΓΠΣ) ή διανομής/αναδασμού του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας/οικισμού/ΓΠΣ/διανομής/αναδασμού στην ανάλογη κλίμακα με την θέση του ακινήτου.

7.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
– την αρτιότητα του αρχικού οικοπέδου/γεωτεμαχίου καθώς και των νέων που προκύπτουν από κατάτμηση/συνένωση(κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)
– τη θέση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου (εντός σχεδίου / οικισμού)
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει) και εάν εμπίπτει αναφορά για την συμβατότητα των γεωμετρικών στοιχείων.
– το αν εντός του οικοπέδου/γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή με κυρωμένο δασικό χάρτη.

8.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων/γεωτεμαχίων τους.

9.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
-το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
– το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
– στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
– τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
– τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
– ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου.

10.Υπόμνημα συμβολισμού.

11.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).

12.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές – Σφραγίδες.

 

 

Τοπογραφικό διάγραμμα για χαρακτηρισμό

Οικείο δασαρχείο, διέυθυνση δασων (αίτηση εξαγοράς,πράξη χαρακτηρισμού, ένσταση δασικών χαρτών) .

1.Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου, πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου.

2.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (γραμμή αιγιαλού – παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.

3.Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού.

4.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.

5.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους.

6.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
– το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
– το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
– τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
– στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
– ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

7.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).

8.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές – Σφραγίδες.

 

Τοπογραφικό διάγραμμα για έγκριση απο αρχαιολογική υπηρεσία

1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις μελοντικές κατασκευές σύμφωνα με τις μελέτες που θα κατατεθούν στην υπηρεσία δόμησης. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου , πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου/γεωτεμαχίου και κτισμάτων.

2.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.

3.Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού.

4.Εφόσον υφίστανται ή δημιουργούνται κάθετες/οριζόντιες ιδιοκτησίες απεικόνιση των ορίων αποκλειστικής χρήσης και πίνακας καθέτων/οριζοντίων ιδιοκτησιών.

5.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του γεωτεμαχίου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του γεωτεμαχίου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.Σε περίπτωση εντός σχεδίου/οικισμού ή εντός ζώνης των 500μ. ή εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου(ΓΠΣ) ή διανομής/αναδασμού του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας/οικισμού/ΓΠΣ/διανομής/αναδασμού στην ανάλογη κλίμακα με την θέση του ακινήτου.

6.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
– την αρτιότητα του αρχικού οικοπέδου/γεωτεμαχίου καθώς και των νέων που προκύπτουν από κατάτμηση/συνένωση(κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)
– τη θέση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου (εντός σχεδίου / οικισμού)
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει) και εάν εμπίπτει αναφορά για την συμβατότητα των γεωμετρικών στοιχείων.
– το αν εντός του οικοπέδου/γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα
– το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή με κυρωμένο δασικό χάρτη.

7.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων/γεωτεμαχίων τους.

8.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
-το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
– το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
– στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
– τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
– τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
– ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου.

9.Υπόμνημα συμβολισμού.

10.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).

11.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές – Σφραγίδες.

Επικοινωνία

  • Κερασούντος 2, Αιγάλεω 12242
    Ελλάδα
  • (+30) 211 1824 768

  • info@spoulopoulos.gr

Η εταιρεία μας

Το τεχνικό γραφείο Πουλόπουλος Στυλιανός, που βρίσκεται στην Ιερά οδό και Κερασούντος 2 στο Αιγάλεω, ξεκίνησε τις εργασίες του το 2018 από έναν νέο και άρτια καταρτισμένο μηχανικό με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε πολύ καλές τιμές, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη.